TotalQualityManagement - trainmenow.eu

Go to content


Total Quality Management (TQM)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
REGISTER NOW
By continuing you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.


Τοποθεσία

Τηλ:  70070013


CPL Business Solutions
Λεωφόρος Δημοκρατίας 10Β, 2370 'Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία,


Διάρκεια

20 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά

Eκπαιδευτής:
Χριστόφορος Λαζαρίδης


Κόστος Συμμετοχής
€425.00 + €80.75 ΦΠΑ /ανά άτομο

Αξία Επιχορήγησης:
€340.00 /ανά άτομο

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
€85.00+ €80.75 (ΦΠΑ) =
€165.75
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
________________________________________
  • Απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σχετικά με τον σχεδιασμό, oργάνωση, διαχείριση και εφαρμογή μεθόδων συνολικής διαχείρισης και ποιότητας TQM, σε συνδυασμό με την χρήση τεχνολογίας αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την αύξηση της εταιρικής αποτελεσματικότητας, συντείνοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μείωση κοστών, βελτίωση της εταιρικής ταυτότητας, παραγωγικότητας, το ηθικό των εργαζομένων, την εστίαση και την ικανοποίηση των πελατών με απώτερο στόχο την συνεχή αύξηση της ολικής λειτουργικής απόδοσης του οργανισμού.

  • Εισαγωγή των εκπαιδευόμενων σε νέες έννοιες  Εταιρικής Διαχείρισης Σχεδιασμού, μοντελοποίησης και παρακολούθησης ενός αναβαθμισμένου συστήματος μεθόδων και διαδικασιών (TQM) με βάση όλων των δραστικών αλλαγών που μπορούν να εφαρμοστούν στην εταιρική δομή και το διαχειριστικό της σύστημα, με μειωμένη ανθρώπινα λάθη, ταχύτερη ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση και πιο αποτελεσματική κατανομή των πόρων, με στόχο την συνεχή βελτίωσης της  λειτουργικότητας στο σύνολο και κατά συνέπεια την αύξηση οικονομικής απόδοσης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη από όλα τα τμήματα της επιχείρησης (πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξυπηρέτησης πελατών ανθρώπινου δυναμικού, operation, logistics, προγραμματισμού και παραγωγής) που εμπλέκονται στην οικονομική ανάπτυξη, λειτουργική διαχείριση και απόδοση του οργανισμού τους καθώς και σε ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη και παραγωγικότητα της επιχείρησής τους.
  • Η κατανόηση της αξίας και των σκοπών του σχεδιασμού Υλοποίησης και Διαχείρισης
  • Η κατανόηση των μεθόδων συνολικής διαχείρισης της ποιότητας (Total Quality Management TQM)
  • Η κατανόηση και αξιοποίηση νέας καινοτόμου τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής, καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής της στην Εφαρμογή και Διαχείριση διαδικασιών TQM
  • Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή των εργαλείων TQM
Ενισχυμένη ανταγωνιστική θέση
Προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες ή αναδυόμενες συνθήκες της αγοράς και τους κανονισμούς των περιβαλλοντικών και άλλων κανονισμών
Υψηλότερη παραγωγικότητα
Βελτιωμένη εταιρική εικόνα στην αγοράς
Εξάλειψη των ελαττωμάτων και μείωση σπατάλης
Μειωμένο κόστος και καλύτερη διαχείριση του κόστους υψηλότερη αποδοτικότητα
Βελτιωμένη εστίαση και ικανοποίηση των πελατών
Αυξημένη αφοσίωση των πελατών και διατήρηση
Ενδυνάμωση της εργασιακής σχέσης – συνεργασίας
Βελτιωμένο ηθικό των εργαζομένων
Εφαρμογή καινοτομίας στην διαχείριση
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των μετόχων και επενδυτών


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
________________________________________

1: Βασικές αρχές εγκαθίδρυσης TQM


• Αποσαφήνιση Όραμα, Αποστολή και Αξίες (Αναπτύξτε μια διαδικασία για την εκπαίδευση των εργαζομένων για να αποδεχτούν και να επικοινωνήσουν την αποστολή, το νέο όραμα και τις αξίες) (Clarify Mission Vison and Values)
• Προσδιορίστε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι η έμφαση στους παράγοντες που βοηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι.(Identify Critical Success Factors -CSF-)
• Ανάπτυξη μέτρων και μετρήσεων (μέθοδοι)
• Για την παρακολούθηση δεδομένων μέσω προκαθορισμένων διαδικασιών που αφορά κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (Develop measures and metrics to track CSF data)
• Κατηγοριοποίηση πελατών συνεργατών και εργαζομένων (Identify Key Customer Group)
• Ανατροφοδότηση από όλους τους πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς)
• Καθορισμός ερωτηματολογίων και μεθόδων συλλογής πληροφοριών ικανοποίησης για τους σημαντικούς άξονες ενδιαφέροντος με καθορισμό επιπέδου προτεραιότητας -τι είναι συμαντικό για τους πελάτες (Solicit Customer Feedback)

2: Μεθόδοι ανάλυσης και ανασχεδιασμού


• Συλλογή πληροφοριών ανατροφοδότησης με την χρήση κοινωνικών δικτύων, ιστολόγου, προγραμμάτων όπως το Survey Gizmo και συμβατικές διαπροσωπικές ανά κατηγορία ενδιαφερομένων Develop (Customer Survey Plan)
• Παραδείγματα για όλες τις ομάδες πελατών (Survey each customer group)
• Ανάπτυξη σχεδίου βελτίωσης (Develop Improvement Plan) για κάθε ομάδα ξεχωριστά βάσει της ανατροφοδότησης ερωτηματολογίων με στόχους βασισμένους στο πρότυπο SMART
• Παραδείγματα στόχων
• Βελτίωση διαδικασιών
• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
• Βελτίωση δεξιοτήτων ηγεσίας (Walk the talk)
• Ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών

3: Πρακτική εξάσκηση 1


• Καθορισμός κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας δικής σας επιχείρησης (CSF)
• Καταγραφή μεθόδων συλλογής ανατροφοδότησης και κατασκευή ερωτηματολογίων ανά κατηγορία αποδεκτών της με καταγραφή αποτελεσμάτων και καθορισμό ρόλων και προτεραιότητας
• Εφαρμογή ερωτηματολογίων σε κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα και ιστολόγιο με καθορισμό ροής και παρακολούθησης
• Άσκηση με ομάδες 2-3 ατόμων περιγραφή ενός τμήματος ανά ομάδα
• Παρουσίαση ανά ομάδα και καταγραφή πλεονεκτημάτων στην διαδικασία πριν και μετά τον ανασχεδιασμό

4: Πρακτική εξάσκηση 2 (Εργασία με τις ίδιες ομάδες)


• Ανάπτυξη σχεδίου βελτίωσης
• Καθορισμός στόχων με το πρότυπο SMART
• Βασισμένη στα αποτελέσματα της προηγούμενης άσκησης
• Χρονικός Καθορισμός επαναξιολόγης και παρακολούθησης CSF
• Παρουσίαση σχεδίου ανα ομάδα

Χριστόφορος Λαζαρίδης
____________________
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Eμπειρογνώμονας Eπιχειρησιακών Συστημάτων
Ο Χριστόφορος Λαζαρίδης είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου UB (University of Bridgeport) είναι Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών συστημάτων και ερευνητής του διεθνή οργανισμού EUREKA. Η εφαρμοσμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία τον καθιστούν ειδικό στον εντοπισμό την ανάλυση και την επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμόσιμων στρατηγικών λύσεων από την ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση. Στα 30+ χρόνια εμπειρίας έχει αποκτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων επιτυχών λύσεων σε διεθνούς φήμης εταιρίες και οργανισμούς.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους
συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.
Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Back to content